We vinden het bij AVFinance24 belangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in dit stukje tekst uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.

We gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste wat je hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische,
veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens

AVFinance24, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
AVFinance24 verwerkt uw persoonsgegevens enerzijds doordat u gebruik maakt van onze website (waarbij IP-adres, browser, apparaat type en surfgedrag wordt verwerkt) en anderzijds de gegevens die u zelf aan ons verstrekt (naam, bedrijfsnaam, e-mail, telefoon-, rekeningnummer).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AVFinance24 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– AVFinance24 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren.
– AVFinance24 volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en omformatie afstemmen op uw behoefte.
– AVFinance24 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die de financiële administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AVFinance24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De belastingwetgeving verplicht ons tot een bewaarperiode van 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de transactie is verricht.

Delen van persoonsgegevens met derden
AVFinance24 verstrekt uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AVFinance24 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AVFinance24 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AVFinance24 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avfinance24.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AVFinance24 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


AVFinance24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuurt u dan een mail naar info@avfinance24.nl